Okruhy plán D

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce z "Mezinárodního obchodu"

Forma bakalářské zkoušky: ústní - 2 členná komise

Část A: Mezinárodní obchodní operace, Mezinárodní platební styk

 • Obchodní metody v dovozních a vývozních operacích
 • Formy vstupu podniků na zahraniční trhy
 • Mezinárodní kupní smlouva, její uzavíraní, obsah a používané dokumenty
 • Dodací podmínky v mezinárodních kupních smlouvách, Incoterms, kritéria pro volbu podmínek.
 • Cena v dovozních a vývozních operacích
 • Platební podmínky v mezinárodních kupních smlouvách, jejich funkce, druhy a kritéria pro volbu
 • Směnka a šek a jejich použití v mezinárodním obchodě
 • Platební podmínky. Faktory ovlivňující volbu platebních podmínek, druhy platebních podmínek.
 • Zajišťovací bankovní instrumenty
 • Cla, celní řízení, celní režimy a používané dokumenty
 • Logistické zajišťování dovozních a vývozních operací (vztahy k dopravcům, speditérům, skladování zboží ap.)
 • Smluvní zajišťování přepravy v mezinárodním styku podle jednotlivých dopravních oborů, používané dokumenty
 • Ekonomický význam pojištění v mezinárodním obchodě, pojištění přepravních rizik, úvěrových rizik, odpovědnosti za škodu a další používané druhy pojištění
 • Úvěry v mezinárodním obchodě, jejich hlavní druhy a rizika s nimi spojená
 • Factoring
 • Forfaiting
 • Leasing
 • Zvláštní obchodní operace (kompenzace, vazbové obchody, reexporty, switche)

Literatura:
Povinná:
MACHKOVÁ Hana, ČERNOHLÁVKOVÁ Eva, SATO Alexej, a kol. Mezinárodní obchodní operace. 4. aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1590-2.
SATO, A.: Mezinárodní obchodní operace II (praktická příručka). Praha: HZ Editio ISBN 80-86009-27-0

Část B: Mezinárodní obchod, Zahraniční obchod a národní hospodářství v podmínkách ČR

 • Klasická teorie mezinárodního obchodu
 • Neoklasická teorie mezinárodního obchodu
 • Hlavní protekcionistické teorie mezinárodního obchodu
 • Teorie platební bilance
 • Hlavní směry obchodní politiky, přehled obchodně politických nástrojů
 • Cla a jejich úloha v mezinárodním obchodě
 • Netarifní nástroje obchodní politiky
 • Nástroje na podporu vývozu
 • Smluvní nástroje obchodní politiky
 • Úloha WTO v mezinárodním obchodě
 • Charakteristika vývoje mezinárodního obchodu v 80. a 90. letech
 • Specifika postavení rozvojových zemí v mezinárodním obchodě
 • Zahraniční obchod zemí s transformující ekonomikou (TE)
 • Funkce zahraničního obchodu v české ekonomice
 • Vývojové tendence komoditní a teritoriální struktury zahraničního obchodu České republiky
 • Liberalizace zahraničního obchodu České republiky
 • Devizově kurzová politika České republiky
 • Aktuální otázky vývoje platební bilance České republiky
 • Zahraničně obchodní politika České republiky
 • Význam účasti České republiky v mezinárodních ekonomických institucích
 • Středoevropská oblast volného obchodu (CEFTA)
 • Evropská dohoda mezi Českou republikou a EU
 • Autonomní nástroje v zahraničně obchodní politice České republiky
 • Vývoj obchodně politického režimu ve vztahu České republiky k Slovenské republice
 • Reálné směnné relace (Terms of Trade) jako indikátor cenového vývoje v zahraničním obchodě ČR

Literatura:
Povinná
KALÍNSKÁ, Emilie, ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, aj. Mezinárodní obchod. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, ISBN 978-80-245-1299-0.
PLCHOVÁ, B., ŽAMBERSKÝ, P., HAMARNEHOVÁ, I., TAUŠER, J.: Zahraniční ekonomické vztahy ČR. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0608-4
Doporučená
ŽAMBERSKÝ, P., TAUŠER, J.: Ekonomie měnového kursu I. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0637-8