Profil oboru Mezinárodní obchod

Související stránky

Bakalářský studijní obor poskytuje teoretické i praktické znalosti z oboru mezinárodní obchod. Cílem studia je připravit ekonomicky vzdě­lané manažery s kvalitními jazykovými znalostmi pro oblast mezinárodního podnikání. Absolvent především získává teoretické i praktické znalosti z oboru mezinárodní obchod, které vytvářejí předpoklady pro uplatnění na střední úrovni managementu ve velkých mezinárodních firmách v Česku i zahraničí (zejména v obchodních firmách a obchodních činnostech bank a dalších finančních institucí) a pro práci v českých podnicích zapojených do zahraničněobchodních aktivit a ve státních institucích zaměřených na obchodní diplomacii, podporu ex­portu a rozšiřování hospodářské spolupráce se zahraničím.

1. Profil kvalifikace oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem bakalářského studia oboru Mezinárodní obchod je vychovávat ekonomy vybavené standardním rámcem znalostí z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, práva, statistiky a matematiky, s nadstandardními jazykovými znalostmi, specializované na problematiku mezinárodního obchodu v kontextu měnícího se globálního prostředí. Základními hodnotami oboru jsou respekt k etickému rozměru mezinárodního podnikání, připravenost na práci v multikulturním prostředí a schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky mezinárodní ekonomiky.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro jazykově talentované studenty, kteří se chtějí uplatnit v multikulturním prostředí a zajímají se o mezinárodní podnikání v širokých souvislostech mezinárodních ekonomických, sociálních, právních a politických vztahů.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru se uplatní zejména v mezinárodních společnostech, exportně orientovaných podnicích a mezinárodních institucích, a to na nižších a středních úrovních řízení.

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent:

  • chápe principy fungování světové ekonomiky, finančních trhů, chování ekonomických subjektů (spotřebitelé, podniky, vláda), rozumí příčinám tržních selhání a možnostem jejich řešení;
  • zná základní matematický aparát, základní teorie pravděpodobnosti a popisné statistiky a informační technologie;
  • umí se orientovat v problematice obchodního a pracovního práva;
  • rozumí podstatě mezinárodních obchodních operací, specifikům jednání se zahraničními partnery při respektování sociálně-kulturních odlišností;
  • zná základní metody a postupy v oblasti retailingu, včetně řízení toků zboží a metody územní analýzy.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • komunikovat písemně i ústně nejméně ve dvou světových jazycích na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v rámci svého oboru;
  • samostatně manažersky rozhodovat za použití základních nástrojů marketingového a finančního řízení podniku v rámci měnícího se mezinárodního prostředí;
  • komplexně zpracovat mezinárodní obchodní operaci včetně nezbytného právního a finančního zajištění transakce.