Okruhy SDZ

Související stránky

Okruhy otázek

 • Význam členství ČR v hlavních mezinárodních organizacích pro změnu v jejím postavení ve světové ekonomice.
 • Mezinárodní obchod zbožím a službami.
 • Vybrané teorie mezinárodního obchodu.
 • Aktuální problémy mezinárodní obchodní politiky.
 • Mezinárodní měnové vztahy.
 • Vývoj postavení ČR ve vybraných regionech (země střední a východní Evropy, EU) před vstupem a po vstupu ČR do EU.
 • Vývoj vybraných aspektů konkurenceschopnosti ČR od počátku 90. let do současnosti.
 • Vnější ekonomická rovnováha země, platební bilance.
 • Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání.
 • Rizika mezinárodního podnikání a možnosti jejich omezení.
 • Přímé zahraniční investice a jejich vliv na světovou ekonomiku.

 

Literatura
Machková, H., Taušer, J. aj. Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupu do EU. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1228-0.

Štěrbová,L. aj. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4.

Kunešová, H., Cihelková, E. aj.: Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H.Beck, 2006, ISBN 80-7179-455-4.

Machková, H.: Mezinárodní marketing, Grada publishing 2015, ISBN 978-80-247-5366-9.

Taušer, J.: Měnový kurz v mezinárodním podnikání, nakladatelství Oeconomica 2007, ISBN 978-80-245-1165-8.

UNCTAD : World Investment Report (www.unctad.org)