Okruhy SDZ

Okruhy otázek

Literatura
Machková, H., Taušer, J. aj. Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupu do EU. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1228-0.
Štěrbová,L. aj. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4.

Kunešová, H., Cihelková, E. aj.: Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H.Beck, 2006, ISBN 80-7179-455-4.
Machková, H.: Mezinárodní marketing, Grada publishing 2015, ISBN 978-80-247-5366-9.
Taušer, J.: Měnový kurz v mezinárodním podnikání, nakladatelství Oeconomica 2007, ISBN 978-80-245-1165-8.
UNCTAD : World Investment Report (www.unctad.org)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague