Profil oboru Mezinárodní obchod

Související stránky

Studijní obor umožňuje další profesní růst vysokoškolsky vzdělaných odborníků získáním vědecké kvalifikace v oblasti mezinárodního obchodu. Studium vychovává odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení problémů mezinárodních ekonomických vztahů a k uplatňování nových poznatků v praxi. Uchazeči mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického zaměření tak i jiných oborů humanitních či technických. Volba studovaných předmětů umožňuje přizpůsobit strukturu absolvovaných kursů předchozímu vzdělání uchazeče i konkrétnímu zaměření jeho dizertační práce. Absolventi doktorského studia mezinárodních ekonomických vztahů nacházejí uplatnění především na vědeckovýzkumných pracovištích v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých a odborných školách, v orgánech státní správy a na zastupitelských úřadech v zahraničí, ve veřejnoprávních institucích, v mezinárodních organizacích a v podnikatelské sféře v tuzemsku i v zahraničí.
K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek a s ohledem na kapacitu školitelů . Veškeré informace o přijímacím řízení získá uchazeč ze samostatné brožury „Informace o přijímací zkoušce na doktorské studium“ vydané Vysokou školou ekonomickou v Praze. Studijní program má standardní délku studia tři akademické roky a maximální délku studia pět akademických let.

Interní doktorské studium je určeno především pro zájemce, kteří by se v budoucnu chtěli profesně zaměřit na pedagogickou či vědecko-výzkumnou činnost. Katedra nabízí silné školitelské zázemí a snaží se pro interní doktorandy vytvářet dobré podmínky. V prvním semestru se doktorandi věnují jednak vlastnímu studiu a také se připravují formou hospitací na následnou pedagogickou činnost. Všichni doktorandi absolvují kurz rozvoje sociálních a pedagogických dovedností, který je zajišťován Katedrou psychologie a sociologie Fakulty podnikohospodářské. Cílem kurzu je poskytnout interním doktorandům základní pedagogickou přípravu. Od druhého semestru se všichni doktorandi zapojují do výuky a vedou cvičení z předmětu, který se obsahově týká jejich dizertační práce. Po dobu tří let mají interní doktorandi nárok na stipendium a je jim zachován statut studenta. Doktorandi jsou zapojováni do vědecko-výzkumných aktivit katedry a do spolupráce s praxí. Většina interních doktorandů absolvuje studijní pobyt v zahraničí.

Externí doktorské studium je určeno zejména absolventům ekonomických oborů s praktickou zkušeností. Školiteli mohou být výhradně docenti a profesoři. Témata dizertačních prací vycházejí z okruhů, které jsou vypsány katedrou. Konkrétní téma je upřesněno po dohodě se školitelem.

Opatření k doktorskému studiu