Profil oboru Mezinárodní ekonomické vztahy

Související stránky

Tento studijní obor umožňuje další profesní  růst vysokoškolsky vzdělaných odborníků  získáním vědecké kvalifikace v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Studium prohlubuje znalosti tohoto širokého a dynamicky se vyvíjejícího oboru a rozvíjí schopnosti a dovednosti v uplatňování vědeckých metod při výzkumu  této oblasti. Vychovává odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení  problémů mezinárodních ekonomických vztahů a k uplatňování nových poznatků v praxi.

Uchazeči o tento studijní obor mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického zaměření, tak i jiných oborů humanitních či technických. Volba studovaných předmětů umožňuje přizpůsobit strukturu absolvovaných kursů  předchozímu vzdělání uchazeče i konkrétnímu zaměření jeho disertační práce.

Absolventi doktorského studia mezinárodních ekonomických vztahů nacházejí uplatnění především na vědeckovýzkumných pracovištích v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých a odborných školách, v orgánech státní správy a na zastupitelských úřadech v zahraničí, ve veřejnoprávních institucích, v mezinárodních organizacích
a v podnikatelské sféře v tuzemsku i v zahraničí.

Poznámka: Obory Evropská studia a Mezinárodní obchod se od akademického roku 2016/2017  spojily v jeden obor Mezinárodní ekonomické vztahy a nelze se na ně již hlásit.

Interní doktorské studium je určeno především pro zájemce, kteří by se v budoucnu chtěli profesně zaměřit na pedagogickou či vědecko-výzkumnou činnost. Katedra nabízí silné školitelské zázemí a snaží se pro interní doktorandy vytvářet dobré podmínky. V prvním semestru se doktorandi věnují jednak vlastnímu studiu a také se připravují formou hospitací na následnou pedagogickou činnost. Všichni doktorandi absolvují kurz rozvoje sociálních a pedagogických dovedností, který je zajišťován Katedrou psychologie a sociologie Fakulty podnikohospodářské. Cílem kurzu je poskytnout interním doktorandům základní pedagogickou přípravu. Od druhého semestru se všichni doktorandi zapojují do výuky a vedou cvičení z předmětu, který se obsahově týká jejich dizertační práce. Po dobu tří let mají interní doktorandi nárok na stipendium a je jim zachován statut studenta. Doktorandi jsou zapojováni do vědecko-výzkumných aktivit katedry a do spolupráce s praxí. Většina interních doktorandů absolvuje studijní pobyt v zahraničí.

Externí doktorské studium je určeno zejména absolventům ekonomických oborů s praktickou zkušeností. Školiteli mohou být výhradně docenti a profesoři. Témata dizertačních prací vycházejí z okruhů, které jsou vypsány katedrou. Konkrétní téma je upřesněno po dohodě se školitelem.