Prezentace studentů předmětu Podnikový projekt v letním semestru 2018

Komunikační strategie pro společnost ČEZ ESCO

Úspěšnou obhajobou projektu v rámci předmětu 2MO500 – Podnikový projekt – se společností ČEZ ESCO, byla završena práce pětice studentů magisterského studia. Studenti (4 studentky a 1 student) pod odborným dohledem vedoucí projektu Ing. Ivety Němečkové, Ph.D. pro společnost ČEZ ESCO navrhli komunikační strategii.
Vedoucí projektu Ing. Iveta Němečková, Ph.D.:
„Ve spolupráci se společností ČEZ ESCO se podařilo pro studenty najít zajímavé a pro společnost aktuální téma. Zásadní podíl na výborném zpracování projektu měla skutečnost, že tým našich studentů byl velmi kreativní a že všichni pracovali a plnili své úkoly v potřebné kvalitě a dohodnutých termínech. Na týmu vysoce hodnotím rovněž vysokou míru samostatnosti. Hodnotné výstupy ze studentské práce jasně hovoří o tom, že studenty práce na projektu bavila a že došlo k naplnění cíle tohoto projektu, a to propojení teorie s praxí.“
Jak se k průběhu spolupráce vyjádřili studenti  – Bc. Veronika Hušková, Bc. Markéta Kokořová, Bc. Tereza Linhartová,  Bc. Michaela Řeháčková a Bc. Nasko Spirov?
„Projekt pro nás byl velmi přínosným vzhledem do praxe. Jsme rádi, že jsme měli možnost spolupracovat s jedním z největších dodavatelů energie v Čechách. Práce pro nás byla příjemnou změnou od běžného studia na VŠE, kde nemáme možnost pracovat skoro na žádných projektech.“

Zhodnocení odbytových možností divize Sportovní optiky fy Carl Zeiss v ČR

Posluchači předmětu Podnikový projekt 2MO500 Alena Brychtová, Daniel Šefl, Jiří Homolka, Petr Hovorka a Jana Janská úspěšně završili další celosemestrální práci. Finální prezentace projektu na téma: “Zhodnocení odbytových možností divize Sportovní optiky fy Carl Zeiss v ČR” proběhla dne 15. června 2018 v sídle firmy v Praze na Smíchově za přítomnosti vedoucího PC Vision Care Marka Svojáka a prodejního manažera spotřební optiky Aleše Mejdrecha. Zástupci firmy vznesli k obsahu prezentace řadu připomínek a dotazů, na které posluchači vesměs věcně a zasvěceně reagovali. Prezentace byla po věcné a formální stránce hodnocena velmi pozitivně, zástupci firmy také vyjádřili zájem spolupracovat se studenty FMV touto formou i v budoucnu.

Možnosti propagace služby Tísňové péče Anděl Strážný

Poslední 4 členná skupina studentů pracovala na projektu zadaném neziskovou organizací Tísňová péče Anděl Strážný, z.ú. .- registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách – 108/2006 Sb. , registrovaná sociální služba, která poskytující ochranu klientům přes dálková monitorovací zařízení 24 hodin denně.

Cílem projektu primárně bylo navrhnout organizaci možnosti propagace služby tísňové péče. Pro splnění tohoto cíle bylo potřeba definice cílového zákazníka (samotný uživatel služby vs. pečující rodina), zjistit konkurenci na trhu sociálních služeb, jaká monitorovací zařízení využívá konkurence, jakým způsobem lze oslovit potencionální zájemce o službu, jakým způsobem efektivně službu propagovat a co může Anděl Strážný, z. Ú.  nabídnout potencionálním podporovatelům.

Studenti pracovali samostatně na základě informací, které získali na úvodní prezentaci a několika průběžných setkáních se zástupci organizace Anděl strážný, z.ú. V průběhu projektu si vyzkoušeli všechny fáze zpracování reálného projektu včetně marketingového výzkumu a vytvoření plánu na základě shromážděných informací. Výsledky své práce prezentovali a živě diskutovali se zástupci organizace. Studenti na projektu především ocenili možnost podívat se na problematiku poskytování sociálních služeb očima provozovatele a vžít se do role manažera této organizace. Barbora Pastvová za tým zhodnotila přínosy projektu takto Problematika bola z praktického hľadiska určite nesmierne prínosná, avšak pre študenta pomerne náročná na uchopenie, najmä výskumná časť, pri ktorej sa nám ťažko nadväzoval kontakt s cieľovými skupinami. Odhliadnuc od tohto faktu však bolo zaujímavé získať prehľad o, podľa odborníkov, najefektívnejšej marketingovej komunikácií pre jednotlivé generácie, preskúmať možnosti financovania neziskovej organizácie, či náklady na propagáciu v masových médiách. Podobné spolupráce, ktoré nútia pozerať sa na veci i z iného hľadiska ako čisto finančného, majú určite i do budúcna vysoký potenciál zaujať študent.“

Jako velmi přínosný vyhodnotila projekt i výkonná ředitelka organizace Anděl strážný z.ú. Milena Mocová, která se účastnila všech prezentací a setkání, a se studenty v průběhu projektu komunikovala. Následujícími slovy ocenila práci týmu: „V práci bylo také shrnuto 5 nejsilnějších konkurenčních společností (sociálních služeb). Vhodné bylo zejména porovnání rozdílných činností a vyzdvihnutí aktivit, které AS nedělá. Pro organizaci AS tak vznikl prostor přezkoumat informace na webových stránkách a doplnit je tak o informace, které byly pouze interní. Projekt byl obohacen o hloubkové rozhovory a vědeckou studii, které AS může využít k tomu, aby si udělal představu o smýšlení potencionálních zájemců o službu. Další částí je marketingová komunikace, kdy práce navrhla celkem 5 možných oslovení zájemců, z čehož většina se jeví i přijatelná a realizovatelná v praxi. Poslední částí se projekt zabýval financemi, kdy je nutné vyzdvihnout fakt, jak se studenti zorientovali, s tak problematickou částí, jakou je financování sociálních služeb. Celkově lze hodnotit projekt jako přínosný a některé náměty k propagaci služby, považujeme za realizovatelné.“