Okruhy SZZ (plán D)

Státní zkouška z Mezinárodního obchodu 

Část I. Mezinárodní marketing

 • Definice mezinárodního marketingu, koncepce mezinárodního marketingu, vývozní koncepce, mezinárodní marketingové řízení (interkulturální marketing), globální marketing, specifika mezinárodního marketingu.
 • Výzkum mezinárodních trhů. Analýza makroprostředí a mikroprostředí, marketingový informační systém, průběh a řízení mezinárodního marketingového výzkumu, informační zdroje pro české vývozce.
 • Segmentace mezinárodních trhů. Segmentační strategie, kritéria segmentace trhu spotřebních výrobků, segmentační strategie na průmyslovém trhu. Positioning na mezinárodním trhu.
 • Strategie mezinárodního rozvoje firmy. Formy vstupu na zahraniční trhy. Vývozní a dovozní aktivity (obchodní metody), faktory, ovlivňující volbu obchodní metody, obchodní mezičlánky, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising...), kapitálové vstupy na zahraniční trhy, faktory, které ovlivňují rozhodování o přímých zahraničních investicích, formy investic, investice českých firem v zahraničí, strategické aliance.
 • Výrobková politika v mezinárodním marketingu. Adaptace výrobků na technické požadavky, problematika shody českých výrobků s evropskými směrnicemi, značková politika, cyklus životnosti výrobku, standardizace nebo adaptace podle charakteru zahraničních trhů, koncepce B.C.G. - portfolio analýza.
 • Cenová politika v mezinárodním marketingu. Faktory, které ovlivňují mezinárodní cenovou politiku, cenové strategie. Platební podmínky, hlavní druhy platebních podmínek, směnky a šeky, možnosti omezení rizik souvisejících s placením.
 • Mezinárodní distribuční politika. Faktory, které ovlivňují mezinárodní distribuční politiku, mezinárodní distribuční cesty, trendy ve vyspělých zemích. Dodací podmínky, INCOTERMS 2000. Mezinárodní přeprava, druhy mezinárodní přepravy, smlouvy v mezinárodní přepravě, pojištění zahraničních přeprav.
 • Mezinárodní komunikační politika. Komunikační proces, plánování a organizace mezinárodní komunikace, nástroje komunikačního mixu a jejich uplatnění v mezinárodním marketingu.
 • Sociálně-kulturní odlišnosti a jejich vliv na chování a rozhodování spotřebitelů na zahraničních trzích. PEST analýza.

Literatura základní:
Machková, H: Mezinárodní marketing, druhé, rozšířené a přepracované vydání, Praha: Grada Publishing 2006, ISBN 80-247-1678-X.

Literatura doporučená:

MACHKOVÁ, Hana, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, aj. Mezinárodní obchodní operace. 4. aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 242 s. ISBN 978-80-247-1590-2. (Další autoři: MALÝ, Josef, KOUBA, Jan).

Machková, Sato, Zamykalová a kol.: Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0364-5

Část II. Mezinárodní obchod

 • Liberalistické teorie mezinárodního obchodu a jejich vliv na praktickou obchodní politiku. Protekcionistické teorie obchodní politiky a jejich odraz v reálné obchodní politice.
 • Význam autonomních a smluvních nástrojů obchodní politiky pro rozvoj mezinárodního obchodu. Podpora vývozu v obchodní politice tržních ekonomik.
 • Mezinárodní ekonomické organizace a jejich přínos k rozvoji mezinárodního obchodu po 2.světové válce.
 • Vývoj mezinárodního obchodu po 2.světové válce. Základní charakteristika dynamiky a struktury mezinárodní směny zboží. Specifika mezinárodního obchodu rozvinutých tržních ekonomik, rozvojových zemí, tranzitivních ekonomik. Vývoj cen v mezinárodním obchodě.
 • Teorie devizového kursu. Systémy devizových kursů a jejich fungování.
 • Vývoj mezinárodního měnového systému. Evropský měnový systém a perspektivy jeho rozvoje. Mezinárodní likvidita. Devizové rezervy. Mezinárodní finanční instituce.
 • Pojetí platební bilance podle MMF, význam jejich základních položek, teoretické přístupy k mechanismu vyrovnávání platební bilance.
 • Teorie fungování zahraničního obchodu v národní ekonomice (aplikace na podmínky české ekonomiky). Podmínky ovlivňující rozsah a strukturu zahraničního obchodu, kvantitativní a kvalitativní aspekty otevřenosti ekonomiky.
 • Vývojové tendence v komoditní a teritoriální struktuře českého zahraničního obchodu. Komparativní výhody české ekonomiky pro zapojení do mezinárodní dělby práce a jejich reálný odraz v kvalitativních ukazatelích.
 • Hlavní rysy a nástroje zahraniční obchodní politiky ČR. Nástroje a formy proexportní politiky v ČR. Význam Evropské dohody a dohody CEFTA pro ČR, komplexní pohled na úsilí ČR o zapojení do evropských integračních procesů. Význam členství ČR v mezinárodních ekonomických institucích.
 • Základní systémové změny v oblasti českého zahraničního obchodu ve spojitosti s přechodem k tržnímu mechanismu. Devizově kursová politika ČR. Podstata vnitřní a vnější (plné) směnitelnosti Kč.
 • Vývoj platební bilance ČR v posledních letech. Faktory ovlivňující vnější ekonomickou rovnováhu a jejich vliv na národní ekonomiky v současné etapě vývoje (s aplikací na čs. podmínky).

Literatura základní:
Kubišta, V. a kol.: Mezinárodní ekonomické vztahy. Praha: HZ Editio, 1999. ISBN 80-86009-29-7
Kubišta, V a kol. Mezinárodní měnové vztahy. Praha: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0616-5
Kalínská, E., Petříček, V. a kol.: Mezinárodní obchod I. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0600-9
Klvačová, E.: Vstup České republiky do EU. Oslabení nebo posílení role státu. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-55- X
Lukáš Z., Petříček, V.: Mezinárodní obchodní politika. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0541-X

Literatura doporučená:
Plchová, B., Žamberský, P., Hamarnehová, I., Taušer, J.: Zahraniční ekonomické vztahy ČR. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0608-4
Žamberský, P., Taušer, J.: Ekonomie měnového kursu I. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0637-8

Vedle státní zkoušky z Mezinárodního obchodu skládají studenti rovněž státní zkoušku z Evropské integrace, jejíž obsah je tvořen publikovanými okruhy z předměntů Katedry světové ekonomiky a Katedry práva. Bližší informace k těmto okruhům a požadované literatuře poskytují příslušné katedry.