Okruhy SZZ (plán E)

Část I.

 • Koncepce mezinárodního marketingu, specifika mezinárodního marketingu.
 • Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání (PEST analýza). Mezinárodní marketingový výzkum.
 • Strategické plánování a růstové strategie v mezinárodním marketingu.
 • Formy vstupu na zahraniční trhy.
 • Segmentace mezinárodních trhů, kritéria segmentace trhu spotřebních výrobků, segmentační strategie na průmyslovém trhu. Segmentační strategie. Positioning v mezinárodním prostředí.
 • Mezinárodní výrobková politika, mezinárodní výrobkový mix, míra adaptace mezinárodní výrobkové politiky. Mezinárodní značková politika.
 • Mezinárodní cenová politika, faktory ovlivňující volbu cenové politiky. Mezinárodní cenové strategie. Proces tvorby ceny (pricing).
 • Mezinárodní distribuční politika. Vývojové trendy v mezinárodní distribuci. Vliv Internetu na mezinárodní distribuci.
 • Mezinárodní komunikační politika, komunikační strategie v mezinárodním prostředí, nástroje mezinárodního komunikačního mixu.
 • Rizikovost mezinárodního podnikání. Podstata rizika a jeho základní druhy.
 • Mezinárodní finanční a měnové trhy – základní pojmy, způsoby kotace měnových kurzů a úrokových sazeb, klientský a mezibankovní trh, subjekty mezinárodních měnových trhů.
 • Mezinárodní finanční arbitráže a spekulace - prostorová, trojúhelníková a úroková arbitráž; krátké prodeje.
 • Otevřená devizová pozice – transakční, ekonomická a translační expozice; identifikace otevřené devizové pozice; měření kurzového rizika v transakční a ekonomické expozici; rozhodnutí o zajištění rizika.
 • Finanční deriváty v mezinárodním podnikání – podstata a využití forwardů, futures, swapů a opcí v mezinárodním podnikání.
 • Specifika mezinárodních finančních a investičních rozhodnutí - náklady kapitálu v mezinárodním prostředí, motivy využití služeb mezinárodních finančních trhů, efektivní sazba financování při získávání zdrojů v cizí měně, řízení finančních toků v mezinárodním prostředí, umístění dočasně přebytečných fondů na mezinárodních trzích.
 • Metody financování mezinárodního obchodu a dalších forem mezinárodních ekonomických aktivit podniků.
 • Přímé zahraniční investice - hlavní formy, metody jejich financování a faktory ovlivňující jejich volbu a alokaci; politika vlád vůči zahraničním investorům a investiční pobídky pro podnikatelské subjekty.
 • Možnosti financování zahraničních ekonomických vztahů malých a středních podniků - metody internacionalizace aktivit těchto podniků, formy podpory jejich financování na národní i unijní úrovni a jejich institucionální zajištění.
 • Financování exportních úvěrů a přímých zahraničních investic se státní podporou - vývojové tendence a institucionální zajištění ve světě a v ČR; EGAP a ČEB.
 • Globální strategie transnacionálních korporací a specifika jejich finančního řízení (centralizace finančních toků, investiční rozhodování, využívání daňových režimů, řízení kurzového rizika apod.).

Literatura:
MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 208 s. ISBN 978-80-247-2986-2.

ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, TAUŠER, Josef, aj. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. 1. vyd. Praha : ASPI, 2007. 320 s. ISBN 978-80-7357-321-8.
Taušer, J.: Měnový kurz v mezinárodním podnikání. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1165-8.

Část II.

viz webové stránky Katedry světové ekonomiky

Část III.

 • Právní úprava mezinárodního obchodu. Vztah mezinárodního práva a vnitrostátní právní úpravy.
 • Mezinárodní právo soukromé a procesní – pojem, předmět, prameny.
 • Rozhodné právo. Kolizní a věcné normy.
 • Živnostenské a neživnostenské podnikání zahraničních osob v ČR.
 • Individuální a společné podnikání.
 • Obchodní společnosti v českém a evropském právu.
 • Uzavírání obchodních smluv.
 • Jednání podnikatelů a za podnikatele.
 • Zánik obchodních závazkových vztahů.
 • Mezinárodní kupní smlouva – právní úprava.
 • Mezinárodní kupní smlouva – práva a povinnosti stran.
 • Smlouva o dílo – právní úprava, práva a povinnosti stran.
 • Odpovědnost za prodlení a za vady.
 • Odpovědnost za škodu v mezinárodních obchodních vztazích.
 • Smlouvy v oblasti mezinárodní dopravy – úprava v obchodním zákoníku.
 • Mezinárodní smlouvy upravující smlouvu o přepravě věcí.
 • Smlouvy o zastupování.
 • Smlouva o skladování a smlouva o uložení věci. Smlouva o kontrolní činnosti.
 • Řešení sporů v mezinárodním obchodě – soudní a rozhodčí řízení.
 • Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů.

Literatura:
Kalinová, M., Kotoučová, J., Švarc. Z.: Obchodní právo pro navazující magisterské studium, VŠE Praha. 2005, ISBN 80-245-0919-9
Platné právní předpisy