Profil oboru Mezinárodní obchod

Související stránky

1. Profil kvalifikace oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Mezinárodní obchod je vysoce specializovat ekonomy pro oblast mezinárodního podnikání vybavené pokročilými teoretickými znalostmi z oblasti mezinárodní ekonomie a schopností strategického rozhodování v mezinárodním finančním řízení, mezinárodním marketingu a managementu. Základními hodnotami oboru jsou respekt k multikulturnímu aspektu mezinárodního prostředí a schopnost strategického rozhodování v širokých souvislostech s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a etický rozměr globálního podnikání.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro nadané ekonomy s vynikající znalostí minimálně dvou světových jazyků, kteří se dlouhodobě zajímají o světovou ekonomiku, jsou schopni porozumět ekonomickým procesům v širokých mezinárodně-politických souvislostech a dovedou efektivně pracovat na skupinových projektech v mezinárodních týmech.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v multikulturním prostředí mezinárodně působících společností na pozicích v oblasti marketingu, prodeje, logistiky, financí a řízení lidských zdrojů a v mezinárodních institucích, a to na úrovni středního a vrcholového managementu.

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

  • vysvětlit teorie a principy mezinárodních ekonomických, právních a politických vztahů, včetně institucionálního uspořádání světové ekonomiky a různých forem mezinárodní hospodářské spolupráce;
  • charakterizovat specifika jednotlivých podnikových funkcí a procesů v mezinárodním prostředí a klasifikovat mezinárodní podnikatelské strategie, metody a nástroje mezinárodního marketingového a finančního řízení;
  • rozumět manažerským procesům a jejich specifikům v mezinárodních souvislostech;
  • rozpoznat dopady globálních a regionálních ekonomických událostí, jakož i odhadnout vliv regulatorních a jiných legislativních opatření na úrovni národních států a mezinárodních organizací na reálné ekonomické procesy v podniku;

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • formulovat a vyhodnocovat marketingové a finanční strategie v mezinárodním prostředí;
  • analyzovat mezinárodní měnové, finanční a zbožové trhy s ohledem na potenciální příležitosti a možná rizika;
  • samostatně realizovat a vyhodnotit výsledky primárního a sekundárního výzkumu na bázi kvantitativních i kvalitativních metod poznání;
  • vyjednávat, prosazovat se a nezávisle rozhodovat v rámci multikulturních týmů a samostatně pracovat v mezinárodním prostředí;
  • využít svůj rozšířený odborný profil v příbuzném oboru na bázi zvolené vedlejší specializace a tím podstatně zvýšit svou konkurenceschopnost na mezinárodním trhu práce.